Skład osobowy

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

 

 dr hab. Andrzej Zybert - prof. UPH - Kierownik Zakładu,

tel. (025) 643 1257 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

dr hab. Halina Sieczkowska - prof. UPH,

tel. (025) 6431260 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                                             

 Prof. dr hab. Maria Koćwin-Podsiadła - profesor emerytowany

 

 

 dr inż. Krystian Tarczyński - adiunkt,

tel. (025) 6431259 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownicy techniczni:

 

mgr Grzegorz Adamczyk - specjalista,

tel. (025) 643 1258 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Doktoranci:

 

mgr inż. Agata Andrzejczuk

 

Działalność naukowo-badawcza:

 

    Katedra Hodowli Trzody Chlewnej i Oceny Mięsa zajmuje się od lat badaniami mięsności i jakości mięsa tuczników oraz ekspresji i efektu genów warunkujących te cechy. Dotychczasowym przedmiotem badań Katedry były metody diagnozowania jakości mięsa wieprzowego, efekt genówgłównych (RYR1 i RN-) oraz tzw. genów kandydujących i ich interakcji, jak również ilościowa analiza DNA i RNA w odniesieniu do cech mięsności i jakości mięsa tuczników oraz jakości nasienia knurów, płodności potencjalnej i rzeczywistej. Przedmiotem zainteresowań Katedry są geny z grupy tzw. kandydatów (geny z rodziny MyoD, geny miostatyny, kalpainy i kalpastatyny, geny zawartości tłuszczu śródmięśniowego oraz geny osi somatotropowej). W tym też zakresie Katedra zrealizowała 17 projektów badawczych w tym 11 krajowych i 6 o zasięgu międzynarodowym (2 międzyrządowe).

 •        W latach 2001-2004 zrealizowano projekt badawczy zamawiany Nr PBZ-KBN-03/P06/04 pt. "Ekspresja i wpływ form polimorficznych wybranych genów w kształtowaniu mięsności oraz właściwości fizykochemicznych i funkcjonalnych tkanki mięśniowej tuczników".
 •        W latach 2001-2004 zrealizowano projekt badawczy zamawiany Nr PBZ-KBN-03/P06/04 pt. "Ekspresja i wpływ form polimorficznych wybranych genów w kształtowaniu mięsności oraz właściwości fizykochemicznych i funkcjonalnych tkanki mięśniowej tuczników".

 

W okresie 2005-2010 pracownicy Zakładu uczestniczyli w realizacji dwóch grantów:

 •  W latach 2005-2009 - projekt badawczy zamawiany Nr PBZ-KBN-113/P06/2005/14 nt. „Polimorfizm i ekspresja genów odpowiadających za profil przemian glikolitycznych oraz genu kalpastatyny jako endogennego inhibitora systemu proteaz u tuczników zróżnicowanych jakością mięsa”, realizowany w ramach projektu zamawianego Nr PBZ-KBN-113/P06/2005 nt. „Genomika funkcjonalna komórek mięśniowych oraz polimorfizm sekwencji regulatorowych genów związanych z cechami ilościowymi i jakościowymi mięsa bydła i świń”
 •  W latach 2006-2009 - projekt badawczy Nr 311 039 32/2610 finansowany przez MNiSzW, nt.: „Kształtowanie się cech jakości tuszy i mięsa tuczników w zależności od polimorfizmu restrykcyjnego genów osi somatotropowej”.

 

Rezultaty badań prowadzonych w okresie 2001-2010r. przez Zespół Naukowy Zakładu były podstawą 2 opracowań książkowych we współautorstwie (patrz Podręczniki i skrypty pkt.5 i 7) oraz znalazły zastosowanie praktyczne w postaci czterech wdrożeń w zakładach mięsnych należących do grupy SOKOŁÓW S.A.:

 •  System premiowania producentów żywca wieprzowego ras importowanych i mieszańców z ich udziałem, (2002).
 • System premiowania producentów surowca wieprzowego pogłowia masowego, (2002).
 • „Przydatność aparatu INFRATEC do analizy składu podstawowego mięsa w warunkach produkcyjnych przemysłu mięsnego” (2010r)
 • „Przydatność tuczników z różnych wariantów krzyżowania towarowego do produkcji wieprzowiny wysokiej jakości” (2010r)

 

Działalność dydaktyczna:

 

 W Zakładzie realizowane są następujące przedmioty na kierunkach:

 

ZOOTECHNIKA

 

 • Chów i hodowla trzody chlewnej
 • Optymalizacja produkcji wieprzowiny
 • Niekonwencjonalne systemy chowu i użytkowania zwierząt
 • Ocena i wykorzystanie mięsa
 • Kontrola jakości surowców
 • Systemy kontroli jakości i prawo żywnościowe
 • Organizacja i konsulting w produkcji zwierzęcej
 • Produkcja wieprzowiny wysokiej jakości
 • Pozażywieniowe czynniki środowiskowe wpływające na jakość produktów zwierzęcych
 • Rynek mięsa i jego przetworów
 • Konsulting w przetwórstwie produktów żywnościowych

 

ROLNICTWO

 • Chów zwierząt

TURYSTYKA I REKREACJA

 

 • Konsument i bezpieczeństwo żywności
 • Produkcja zwierzęca
 • Jakość surowców i produktów spożywczych

DIETETYKA

 

 • Systemy zapewnienia bezpieczeństwa
 • Analiza sensoryczna żywności

 

BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI MIĘSA

 

 • Chów i hodowla zwierząt
 • Analiza sensoryczna i instrumentalna żywności
 • Mięsoznawstwo z elementami technologii mięsa
 • Prawo żywnościowe

 

Podręczniki i skrypty:

 

Koćwin-Podsiadła M. (1979) Poziom RNA w leukocytach i limfocytach krwi obwodowej jako jeden ze wskaźników selekcyjnych na mięsność trzody chlewnej. (Rozprawa naukowa Nr. 65), Szczecin.

 

Koćwin-Podsiadła M. (1990): Biologiczne podstawy produkcyjności loch w warunkach produkcyjnych przemysłowego chowu trzody chlewnej. Monografie, 17, WSR-P Siedlce, 1-158.

 

Koćwin-Podsiadła M., Kurył J., Przybylski W. (1993): Fizjologiczne i genetyczne tło występowania wad wieprzowiny indukowanych stresem. Monografie 44, Prace i Mat. Zoot., 5-32.

 

Koćwin-Podsiadła M. (1993): Metoda wykrywania mięsa wadliwego u świń. Monografie 26, WSR-P Siedlce, 1-112.

 

Koćwin-Podsiadła M., Kurył J., Przybylski W. (1993): Fizjologiczne i genetyczne tło występowania wad wieprzowiny indukowanych stresem. Monografie nr 44, Prace i Mat. Zoot., s. 5-32

 

Koćwin-Podsiadła M. (1994): Opracowanie rozdziału nt: "Wrażliwość świń na stres" do podręcznika "Hodowla i użytkowanie świń".1994. Praca zbiorowa pod red. prof. dr hab. B. Grudniewskiej ART Olsztyn, wyd. II, s.140-169

 

Koćwin-Podsiadła M. (1998): Rozdział 11 pt: „Wrażliwośc świń na stres” i 19 pt: „Wady mięsa i ich uwarunowania”podręcznika pod red. prof.dr hab. B. Grudniewskiej pt: ”Hodowla i użytkowanie świń”. AR-T Olsztyn, s.155-174 i 437-480

 

Postępy genetyki molekularnej bydła i trzody chlewnej”. Praca zbiorowa pod red. M. Świtońskiego Wyd.AR Poznań (2004) rok.

 • Koćwin-Podsiadła M., Krzęcio E., Kurył J., Pospiech E., Grześ B., Zybert A., Sieczkowska H., Antosik K., Łyczyński A.. pt: Wpływ form polimorficznych wybranych genów na mięsność oraz właściwości fizykochemiczne i funkcjonalne tkanki mięśniowej. s. 259-329

 

Genomika bydła i świni” Praca zbiorowapod red. L. Zwierzchowskiego i M.Świtońskiego. Wyd. UP Poznań (2009) rok:

 • Koćwin-Podsiadła M., Zybert A., Krzęcio E., Antosik K.,Sieczkowska H.: Procesy biochemiczne kontrolujące jakość wieprzowiny,s.80-94
 • Koćwin-Podsiadła M., Krzęcio E., Zybert A., Sieczkowska H., Antosik K.: Polimorfizm wybranych genów i ich związek z jakością wieprzowiny, s.167-185
 • Pierzchała M., Jank M., Kamyczek M., Rejduch B., Urbański P. Wyszyńska-Koko J., Koćwin-Podsiadła M., Różyczki M., Motyl T.:Profil transkryptomiczny i zmienność poziomu transkrypcji wybranych genów w mięśniach świń w zależności od wieku i rasy, s.286-305.

 

Krzęcio E. (2010): Technologiczne podstawy chowu trzody chlewnej. W: Produkcja zwierzęca 2. Praca zbiorowa. Wyd. REA, Warszawa, Podręcznik dla uczniów Technikum Rolniczego, s. 199-262

 

Antosik K. (2014): Uwarunkowania genetyczne zawartości tłuszczu śródmięśniowego oraz jego przydatność w diagnozowaniu jakości mięsa wieprzowego. UPH w Siedlcach , Rozprawa naukowa nr 128

 

 Przybylski W., Hopkins D. (2016) Meat Quality Genetic and Environmental Factors

 • Przybylski W., Regenstein Joe M., Zybert A.: Slaughter-Line Operations and their effects on meat quality s. 219-256
 •  Lambe N. R., Krzęcio-Nieczyporuk E., Koćwin-Podsiadła M., Bünger L.: Influence of major genes on meat quality s. 287-332

 

Biesiada - Drzazga B., Janocha A.,Banaszewska D., Niedziałek G., Horoszewicz E., Wysokińska A., Danielewicz A., Sieczkowska H. (2017): Prowadzenie produkcji zwierzęcej. Kwalifikacja R.3.2. Podręcznik do nauki zawodów technik rolnik, technik agrobiznesu i rolnik. Część 2, 2017 , Wyd I WSiP

 •  Sieczkowska H.: Rozdział I :Chów i hodowla trzody chlewnej s.7- 55

 

Sieczkowska H., Zybert A., Krzęcio-Nieczyporuk E., Antosik K., (2017): „Nauka – wielka życiowa pasja” Jubileusz 45-lecia pracy naukowo - dydaktycznej prof. dr hab. Marii Koćwin-Podsiadłej, Siedlce, 2017, Monografia s. 1-124.

 

Współpraca:

Z jednostkami krajowymi:

 • Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu k. Warszawy
 • Instytut Technologii Mięsa, UP w Poznań
 • Katedra Genetyki Zwierząt, Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM Olsztyn
 • Grupa Zakładów Mięsnych SOKOŁÓW S.A

 Z jednostkami zagranicznymi

 

 • Francja - Station de Recherches sur de Viande INRA Theix
 • Francja - Station de Genetique Quantitative et Appliquee, Jouy-en-Josas Cedex
 • USA - Uniwersytet Stanowy w Północnej Karolinie (Raleigh)
 • USA– Purde University West Lafaette, Indiana
 • Norwegia – Norwegain Food Research Institute MATFORSK AS

 Głównym przedmiotem współpracy z ww. jednostkami była i jest tematyka z zakresu metod diagnozowania jakości mięsa wieprzowego. Dotychczasowa współpraca polegała na wymianie kadry i myśli naukowej między jednostkami. W 1987, 1994, 1998, 2003 oraz 2005 roku zorganizowano Międzynarodowe Konferencje Naukowe z zakresu uwarunkowań jakości mięsa, na których został przedstawiony dorobek naukowy znanych ośrodków z Francji, Niemiec, Anglii, USA oraz aktualne wyniki badań placówek naukowych w kraju.

 Usługi:

 Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Oceny Mięsa może wykonać następujące usługi:

 • identyfikacja genotypu świń w zakresie obciążenia genami RN i RYR-1 oraz tzw. genami kandydyjącymi
 • ocena surowca wieprzowego w zakresie występowania typów mięsa wadliwego i jego przydatności kulinarnej i przetwórczej, wykrywanie mięsa kulinarnego wysokiej jakości (HQ)

 Wykaz najważniejszych publikacji od 2006 roku:

 

 • Antosik K., Krzęcio E., Sieczkowska H., Zybert A., Koćwin-Podsiadła M., Kurył J. (2006): The effect of polymorphism in gene H-FABP on meat and fat content of carcass in Pietrain crossbreds heterozygous as regards the RYR1 gene. Anim. Sci. Pap. Rep., vol. 24, 15-24.
 • Antosik K., Krzęcio E., Sieczkowska H., Zybert A., Koćwin-Podsiadła M., Kurył J., Łyczyński A. (2006): Relation between the polymorphism of H-FABP gene and the chemical compositon and quality of meat from porkers being, crossbreds with the Pietrain breed and heterozygous as regards RYR1 gene. Anim. Sci. Pap. Rep., vol. 24, 19-28.
 • Antosik K., Krzęcio E., Zybert A., Sieczkowska H., Koćwin-Podsiadła M. (2006): Comparison of two methods for estimation the chemical composition of porcine meat. Anim. Sci. Pap. Rep., vol. 24, 9-14.
 • Krzęcio E., Miszczuk B., Koćwin-Podsiadła M., Sieczkowska H., Zybert A., Antosik K., Łyczyński A. (2006): Slaughter value of carcasses and quality and technological usefulness of meat from porkers differing in drip loss from the Longissimus lumborum muscle. Anim. Sci. Pap. Rep., vol. 24, 159-170.
 • Przybylski W., Monin G., Koćwin-Podsiadła M., Krzęcio E. (2006): Glycogen metabolism in muscle and its effects on meat quality in pigs - a mini review. Pol. J. Food Nutr. Sci., vol. 15/56, 3, 257-262.
 • Sieczkowska H., Zybert A., Krzęcio E., Antosik K., Koćwin-Podsiadła M., Kurył J. Łyczyński A. (2006): The influence of H-FABP gene polymorphism on quality and technological value of meat from stress-resistant Landrace and Landrace x Yorkshire porkers, obtained on the basis of Danish pigs. Anim. Sci. Pap. Rep., Vol. 24, Suppl., 3, s. 251-258.
 • Sieczkowska H., Antosik K., Zybert A., Krzęcio E. Koćwin-Podsiadła M., Kurył J. Łyczyński A. (2006): The influence of H-FABP gene polymorphism on quality and technological value of meat from stres-resistant porkers obtained on the basis of Danish pigs and sharing duroc blood. Anim. Sci. Pap Rep., Vol. 24, Suppl., 3, s. 259-266.
 • Sieczkowska H., Krzęcio E., Antosik K., Zybert A., Koćwin-Podsiadła M., Kurył J. (2006): The influence of H-FABP gene polymorphism on meatiness and carcass composition traits of stress-resistant fatteners produced with or without Duroc boars’ share. Anim. Sci. Pap. Rep., Vol. 24, Suppl., 3, s. 241-250.
 • Koćwin-Podsiadła M., Krzęcio E., Zybert A., Antosik K., Sieczkowska H., Kurył J., Pospiech E., Monin G. (2006): Effect of calpastatin (CAST) gene on meat quality of stress resistant fatteners .Animal Science, Vol.1, s. 40-41.
 • Koćwin-Podsiadła M., Krzęcio E., Zybert A., Antosik K., Sieczkowska H., Kurył J., Pospiech E., Monin G. (2006):The effect of RN- gene on meat quality of stress resistant fatteners.Animal Science, Vol.1, s. 180-181.
 • Koćwin-Podsiadła M., Krzęcio E., Zybert A., Sieczkowska H., Antosik K. (2006): The influence of PRKAG3 gene on carcass composition traits of stress resistant fatteners. Animal Science, Vol.1, s. 194-195.
 • Koćwin-Podsiadła M., Krzęcio E., Zybert A., Sieczkowska H., Antosik K. (2006):The influence of PRKAG3 gene on meat quality of stress resistant fatteners.Animal Science, Vol.1, s. 196-197.
 • Koćwin-Podsiadła M., Krzęcio E., Zybert A., Antosik K., Sieczkowska H., Kurył J. (2006):The interactive effect of RN- gene and calpastatin (CAST) gene for meat quality traits. Animal Science, Vol.1, s. 198-199
 • Krzęcio E., Koćwin-Podsiadła M., Kurył J., Zybert A., Sieczkowska H., Antosik K. (2007): The effect of genotypes at loci CAST/MspI (calpastatin) and MYOG (myogenin) and their interaction on slected productive traits of porkers free of gene RYR1T I Muscling and morphological composition of carcass. Anim. Sci. Pap. Rep., vol. 25, 1, 5-16.
 • Krzęcio E., Koćwin-Podsiadła M., Kurył J., Zybert A., Sieczkowska H., Antosik K. (2007): The effect of genotypes at loci CAST/MspI (calpastatin) and MYOG (myogenin) and their interaction on slected productive traits of porkers free of gene RYR1T II Meat quality. Anim. Sci. Pap. Rep., vol. 25, 1, 17-24
 •  Krzęcio E., Koćwin-Podsiadła M., Kurył J., Zybert A., Sieczkowska H., Antosik K. (2007): The effect of genotypes at loci CAST/MspI (calpastatin) and MYOG (myogenin) and their interaction on slected productive traits of porkers free of gene RYR1T II Meat quality. Anim. Sci. Pap. Rep., vol. 25, 1, 17-24
 • Krzęcio E., Koćwin-Podsiadła M., Kurył J., Zybert A., Sieczkowska H., Antosik K. (2007): The effect of genotypes at loci CAST/MspI (calpastatin) and MYOG (myogenin) and their interaction on slected productive traits of porkers free of gene RYR1T II Meat quality. Anim. Sci. Pap. Rep., vol. 25, 1, 17-24
 • Kamiński S., Koćwin-Podsiadła M., Sieczkowska H., Help H., Zybert A., Krzęcio E., Antosik K., Brym P., Wójcik E., Adamczyk G. (2010):Screening 52 single nucleotide polymorphisms for extreme value of glycolytic potential an drip loss in pigs. J. Anim.Breed. Genet., 127(2), s.125-132.
 • Sieczkowska H., Zybert A., Krzęcio E., Antosik K., Koćwin-Podsiadła M., Pierzchała M., Urbański P. (2010):The expression of genes PKM2 and CAST In the muscle tissue of pigs differentiated by glycolytic potential and drip loss, with reference to the genetic group. Meat Science 84, s. 137-142.
 • Sieczkowska H., Koćwin-Podsiadła M., Zybert A., Krzęcio E., Antosik K., Kamieński S., Wójcik E. (2010):The association between polymorphism of PKM2 gene and glycolytic potential. Meat Science 84, s. 180-185
 • Ruść A., Sieczkowska H., Krzęcio E., Antosik K., Zybert A., Koćwin-Podsiadła M., Kamiński S. (2011):The association between acyl-CoA synthetase (ACSL4) polymorphism and intramuscular fat content in (Landrace x Yorkshire) x Duroc pigs. Meat Science 89, s. 440-443

 

 • Zybert A., Sieczkowska H., Antosik K., Krzęcio-Nieczyporuk E., Adamczyk G., Koćwin-Podsiadła M (2013):Relationship between glycolytic potential and meat quality of duroc pigs with consideration of carcass chilling system. Ann. Anim. Sci.,Vol.. 13, No. 3, s. 645-654.
 • Sieczkowska H., Antosik K., Krzęcio-Nieczyporuk E., Zybert A., Koćwin-Podsiadła M. (2013): Przydatność wybranych parametrów oznaczanych 45 min post mortem w mięśniu longissimus lumborum do oceny jakości wieprzowiny. Żywność, Nauka, Technologia, Jakość, 2 (87), s.51-60
 • Borowska A., Szwaczkowski T., Koćwin-Podsiadła M., Kamiński S., Ruść A., Krzęcio-Nieczyporuk E. (2014): Associations of fifty single nucleotide polymorphisms within candidate genes with meatness in pigs. Czech J. Anim. Sci., 59, 2014 (5): 227-237.
 • Zybert A., Protasiuk E., Antosik K., Sieczkowska H., Krzęcio-Nieczyporuk E., Adamczyk G., Koćwin-Podsiadła M. (2014): Variations in pH decline measured from 45min to 48h postmortem as related to meat quality of (LxY)xH fatteners. Ann. Anim. Sci., Vol 14, No 2, s.461-469.
 • Krzęcio-Nieczyporuk E., Antosik K., Sieczkowska H., Zybert A., Koćwin-Podsiadła M., Choińska J., Romaniuk J.(2014) Związek wycieku naturalnego z właściwościami fizykochemicznymi mięśnia Longissimus Lumborum tuczników. Roczniki Naukowe PTZ, t. 10 (2014), nr 4, s.141-149
 • Zybert A., Tarczyński K., Sieczkowska H., Koćwin-Podsiadła M. (2015) Glycoliticand energetic resouces as the determinants of meat quality of Duroc fatteners. Journal of Central European Agriculture , 16(1), s. 177-178

 

 Wykaz prac naukowych opublikowanych przez pracowników Zakładu, których współautorami byli dyplomanci zootechniki (od 2000 roku)

 

 • Krzęcio E., Miszczuk B., Koćwin-Podsiadła M., Sieczkowska H., Zybert A., Antosik K., Łyczyński A. (2006): Slaughter value of carcasses and quality and technological usefulness of meat from porkers differing in drip loss from the Longissimus lumborum muscle. Anim. Sci. Pap Rep., vol. 24, 159-170.
 • Sieczkowska H., Krzęcio E., Antosik K., Zybert A., Koćwin-Podsiadła M., Kamiński S., Wójcik E., Romaniuk J. 2008:Zgodność fenotypu RN- z polimorfizmem genu PKM2 oraz ich związek z wartością cech jakości mięsa świń rasy landrace.Roczniki Naukowe PTZ, t.4, nr 3, s. 85-95
 • Zybert A., Miszczuk B., Koćwin-Podsiadła M., Krzęcio E., Sieczkowska H., Antosik K. 2009: The influence of carcass chilling on glycolytic changes and pork meat quality. ICoMST Kopenhaga, s.204-207.
 • Sieczkowska H., Koćwin-Podsiadła M, Krzęcio E., Antosik K., Zybert A., Włoszek E. 2009: Wartość rzeźna i jakość mięsa mieszańców (landrace × yorkshire) × duroc; (landrace × yorkshire) × hampshire., Roczniki Naukowe PTZ, T.V, nr 4, s. 209-218.
 • Sieczkowska H., Koćwin-Podsiadła M., Krzęcio E., Antosik K., Zybert A., Włoszek R.2009:Wartość rzeźna i jakość mięsa osobników linii ojcowskiej rasy duroc pochodzenia duńskiego, T.V, nr 4, s.219-226.
 • Sieczkowska H., Koćwin-Podsiadła M., Antosik K., Krzęcio E., Zybert A., Korszeń Ł. 2010: Charakterystyka jakości surowca wieprzowego wybranych grup rasowych tuczników. Roczniki Naukowe PTZ, t.6, z.4.
 • Antosik K., Koćwin-Podsiadła M., Kudelska A. 2010:Związek mięsności z cechami jakości tuszy szacowanymi aparatem Ultra FOM 300 na materiale tuczników pogłowia masowego z uwzględnieniem sezonu uboju. Roczniki Naukowe PTZ, t. 6. z. 4.