Realizacja tematów badawczych Młodych Naukowców

 Tytuł tematu badawczego Jadnosta /Katedra 
 • Substytucja białka sojowego krajowymi roślinami strączkowymi w mieszankach dla kurcząt brojlerów
Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej
 • Wartość odżywcza nasion bobiku niskotaninowego dla kurcząt brojlerów
 • Ocena możliwości wykorzystania krajowych odmian nasion soi w żywieniu kurcząt brojlerów
 • Ocena przydatności mączki guar jako źródła białka dla kurcząt brojlerów
 • Jakość mięs kurcząt wolno rosnących żywionych mieszankami z udziałem nasion roślin strączkowych i preparatu ziołowego
 • Efektywność stosowania dodatków paszowych w żywieniu kurcząt rzeźnych
 • Ocena wad embrionów kurzych w praktyce produkcyjnej zakładu wylęgowego
 • Wykorzystanie technik badań morfologii plemnika do szacowania zdolności zapładniającej nasienia knurów
Katedra Rozrodu i Higieny Zwierząt
 • Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na wybrane parametry biochemiczne we krwi bydła 
 • Wpływ stopnia rozcieńczania ejakulatu knura na przeżywalność i zdolność zapładniającą plemników
 • Ocena dobrostanu bydła mlecznego w aspekcie uwarunkowań technologicznych i środowiskowych w wybranych oborach powiatu siedleckiego
 • Ocena składu chemicznego tkanek i narządów kaczki krzyżówki (Anas platyrhynchps L.) pozyskanych w wybranych okręgach łowieckich 
 • Wpływ mieszanek mineralno-ziołowych na wyniku odchowu i jakość mięsa bażanta zwyczajnego (Phasianus colchicus)
 • Badania nad wybranymi elementami środowiska w gospodarstwach ekologicznych
 • Wpływ odstępu między kolejnymi pobraniami na cechy fizyczne ejakulatu i morfologię plemnika knura
 • Ocena zachowania płciowego oraz jakości nasienia ogierów w sezonie rozrodczym i przed sezonem rozrodczym
 • Ocena integralności DNA nasienia wybranych gatunków zwierząt hodowlanych
Katedra Genetyki i Hodowli Koni
 • Ocena niestabilności chromosomowych u ras bydła objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich
 • Wykorzystanie polimorfizmu białek płynów ustrojowych w diagnostyce chorób genetycznych zwierząt gospodarskich i towarzyszących
 • Analiza kariotypu indyków
 • Ocena niestabilności chromatyny i polimorfizmu DNA u świń
 • Wpływ poziomu LKS w mleku krowim rasy PHF na parametry mleka w powiecie siedleckim
Katedra Hodowli Bydła, Owiec i Oceny Mleka
 • Komputerowe zarządzanie stadem krów mlecznych rasy holsztyńsko – fryzyjskiej na terenie województwa lubelskiego
 • Charakterystyka Polskiego Owczarka Podhalańskiego pod względem możliwości wykorzystania go w pasterstwie oraz dogoterapii
 • Ocena walorów prozdrowotnych mleka i produktów pozyskiwanych z mleka koziego
 • Wskaźniki hodowlane i reprodukcyjne dwóch różnych genetycznie gatunków papug w aspekcie adaptacji do sztucznych warunków hodowli w strefie klimatu umiarkowanego
Katedra Metod Hodowlanych i Hodowli Drobiu
 • Analiza czynników środowiskowych na reprodukcję i wyniki lęgów stada rodzicielskiego kur mięsnych Ross 3058
 • Analiza czynników wpływających na efektywność produkcji finalnej u zwierząt futerkowych 
 • Wpływ stosowania wybranych ziół na wzrost i wartość rzeźną kurcząt brojlerów