Badania statutowe realizowane przez pracowników Instytutu Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt

 

 

 Tytuł tematu badawczego Jednostka organizacyjna 

Intensyfikacja produkcji zwierzęcej w oparciu o zasoby paszowe i systemy żywienia zwierząt w różnych typach gospodarstw regionu Podlasia Zachodniego

Wpływ czynników żywieniowych na ilość i jakość mięsa wieprzowego i drobiowego

Zastosowanie w mieszankach surowców paszowych o szczególnych cechach oraz ich wpływ na jakość produktów

Ocena przydatności nowych pasz i dodatków paszowych w żywieniu zwierząt

 Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej
   

Innowacyjne technologie stosowane w hodowli bydła i ich wpływ na użytkowość krów

Uwarunkowania środowiskowe i genetyczne decydujące o jakości mleka i mięsa wołowego

Ocena właściwości produktów pochodzących od małych przeżuwaczy

Cechy funkcjonalne i ich relacje z użytkowością mleczną i behawiorem bydła

 Katedra Hodowli Bydła, Owiec i Oceny Mleka
   

Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na cechy nasienia samców

Badania nad optymalizacją warunków utrzymania zwierząt w rejonie środkowo-wschodniej Polski

Higieniczne i środowiskowe uwarunkowania produkcji zwierzęcej

Wykorzystanie warunków środowiskowych do poprawy efektywności produkcji i dobrostanu zwierząt

Katedra Rozrodu i Higieny Zwierząt 
   

Charakterystyka cytogenetyczna i molekularna genomu drobiu i wybranych gatunków ssaków

Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania pokrojowo-użytkowych predyspozycji koni hodowanych w Polsce

Epigenetyczne modyfikacje chromatyny

Analiza porównawcza genomu zwierząt

Katedra Genetyki i Hodowli Koni
   

Analiza genetyczno-hodowlana wybranych stad zwierząt

Wpływ wybranych czynników warunkujących parametry ilościowe i jakościowe komórek rozrodczych różnych gatunków zwierząt

Analiza cech użytkowych i reprodukcyjnych różnych gatunków ptaków

Katedra Metod Hodowlanych i Hodowli Drobiu
   

Metody diagnozowania jakości mięsa

Determinanty jakości wieprzowiny na poziomie metabolicznym

Wykorzystanie metod genetycznych do opracowania programu hodowlanego, uwzględniającego możliwość produkcji tuczników mięsnych o wysokiej jakości mięsa

Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Oceny Mięsa